O soutěži

 

Soutěž v kybernetické bezpečnosti – ročník 2020/21

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2020/2021 pátý ročník české celorepublikové soutěže v kybernetické bezpečnosti pro mladé lidi ve věku 9 až 25 let..

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.

Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Hlavním odborným garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou (více zde).

Vize a cíle

 • Zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a zábavnou formou přispět k zapojení nejen středoškolských studentů do tohoto procesu.
 • Identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
 • Poskytnout informační podporu především středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života nás všech.
 • Ověřit případně doplnit znalosti souvisejících s oblastí kybernetické a informační bezpečnosti.
 • Ověřit znalosti nejen středoškolských studentů jednotlivých škol a porovnat je se znalostmi studentů jiných škol stejné kategorie nebo zaměření.
 • Přispět k naplnění cílů kategorie F Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti, a to zejména (a) navyšovat povědomí a gramotnost v otázkách kybernetické bezpečnosti u studentů středních škol; (b) přispět k modernizaci vzdělávacích programů na středoškolské úrovni; (c) podporovat přípravu expertů; (d) přispět k přípravě metodických materiálů pro učitele a (e) podporovat u studentů rozvoj talentu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s vysokými školami.

Popis soutěže

 • Kybernetická soutěž je soutěží nejen středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.
 • V rámci soutěže budou vytvořeny podklady, které mohou nejen středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování.
 • Soutěž je organizována pro všechny studenty základních, středních a vysokých škol v České republice věkové kategorie 9 až 24 let, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv.
 • Soutěž je rozdělena do tří kol:
 • » První „OSVĚTOVÉ“ kolo probíhá elektronicky
 • » Druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo probíhá elektronicky
 • » Třetí „FINÁLOVÉ“ kolo probíhá presenčně
 • Nejúspěšnější účastníci obdrží nabídku k účasti na letním soustředění spoluorganizovaném ČVUT a Kybernetickým polygonem, Masarykovy univerzity v Brně. Nejlepší účastníci se budou moci kvalifikovat do Evropské kybernetické soutěže, která proběhne ke konci roku 2019 (ECSC 2019).*

 

Partneři soutěže – ročník 2020/21

Soutěž podpořila řada odborných a mediální partnerů, kteří se podílejí na přípravě odborné části soutěže, tak i na její mediální propagaci.

Generální partner

corpus
skoda

Hlavní partneři

gordic

gordic

Poskytovatel infrastruktury soutěžního portálu

dataspring

Tvůrce soutěžní aplikace založené na LimeSurvey

corpus

Odborní partneři

 • alef
  bcf
  cisco
  ey
  fidelis
  flowmon
  greycortex
  ibm
  https://kybersoutez.cz/icz
  microsoft
  nakit
  PaloAlto
  sitport
  nakit
  tovek
  trend
  trimcon
  tsoft