Jak se stát členem

Členem pobočky se mohou stát jednotlivci a organizace, kteří souhlasí s cíli AFCEA, aktivně se plnění těchto cílů účastní a uhradí členský příspěvek, stanovený vedením pobočky v souladu se závaznými pokyny AFCEA International.

Členská práva a povinnosti musí být v souladu s požadavky uvedenými ve stanovách AFCEA International. Mezi základní členské právo patří právo volit a být volen do vedení a orgánů pobočky, dále právo účastnit se akcí a shromáždění organizovaných pobočkou, o jejichž konání bude každý člen včas informován.