Výroční valná hromada ČP AFCEA

21. 04. 2016 - 21. 04. 2016

Dům armády Praha, Vítězné nám. 4, Praha 6 v Klubové restauraci od 16 hod

Předběžný program Výroční valné hromady ČP AFCEA

 1. Zahájení
 2. Předání certifikátů novým kolektivním členům České pobočky AFCEA
 3. Schválení pracovních komisí
 4. Výroční zpráva o činnosti České pobočky AFCEA za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření pobočky
 6. Zpráva revizní komise
 7. Zpráva o stavu členské základny
 8. Projednání návrhu změny stanov a hlasování o změně stanov České pobočky AFCEA (návrh vám bude doručen nejpozději 30 dní před konáním VVH jako příloha pozvánky).
 9. Návrh zaměření činnosti pobočky v dalším období
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Zpráva volební komise o podaných návrzích a volba nového vedení České pobočky AFCEA
 13. Usnesení
 14. Závěr

 

online slots for iphone prepaid visa for online gambling online casino instant withdrawal craps online casino new bingo games online casino games australia cash casino games Složení pracovních komisí na období 1.1.2016 do 30.4.2016

 

Revizní komise

Jméno a příjmení Funkce Kontaktní e-mail
slečna Veronika Stránská Předsedkyně revizní komise stranska@servodata.net
pan Tibor Šárközi člen revizní komise tibor@sarkozi.eu
pan Jiří Douša člen revizní komise dousa@atstelcom.cz

 

Volební komise

Jméno a příjmení Funkce Kontaktní e-mail
pan Milan Kný předseda volební komise kny@polac.cz
Slečna Věra Mikušová členka volební komise veramikusova@gmail.com
pan Oldřich Krulík člen volební komise krulik@polac.cz

 

Návrhová komise

Jméno a příjmení Funkce Kontaktní e-mail
pan Rostislav Jirkal předseda návrhové komise r.jirkal@servodata.net
paní Alena Řezníčková členka návrhové komise Alena_Reznickova@McAfee.com
pan Jaroslav Pejčoch člen návrhové komise pejcoch@tsoft.cz

 

 

Výňatek ze stanov:

Revizní komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Revizní komise prověřuje správnost výroční finanční zprávy, zpracovávané pokladníkem, vedení pokladní knihy, stav účtů a způsob hospodaření s prostředky pobočky. Zpráva o výsledcích, ke kterým revizní komise došla, tvoří nedílnou součást výroční finanční zprávy, která se předkládá plénu výroční valné hromady pobočky ke schválení.

Volební komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Volební komise připravuje a provádí volbu vedení pobočky. Shromažďuje podané návrhy na kandidáty do vedení pobočky, jejich profesní profily a představy o způsobu vykonávání funkcí navrhovanými kandidáty. Zpracovává návrh kandidátky, kterou předkládá Radě společně s profesními profily a představami o způsobu vykonávání funkcí nejméně tři týdny před konáním voleb. Navrhuje a předkládá plénu výroční valné hromady pobočky ke schválení způsob provedení voleb.

Návrhová komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Připravuje a předkládá plénu výroční valné hromady pobočky, na základě podkladů obdržených od Rady, námětů a návrhů vzešlých z diskuse, návrh závěrečného usnesení.