Poslání studentských klubů

blackjack betting fair online casinos best online mobile casino visa casino online slots australia canadian online bingo bingo online no deposit casino prime casino us gambling

Počet studentských klubů v České republice není omezen. Česká pobočka AFCEA podle podmínek a se souhlasem AFCEA International může založit jeden studentský klub AFCEA v každém univerzitním městě České republiky.

Každý takto založený klub má právo obdržet 1x v každém kalendářním roce grant ve výši 5.000 USD z AFCEA International Educational Foundation na stipendia pro studenty – členy klubu a na účast členů klubu na mezinárodních akcích AFCEA. Minimální počet studentů v klubu jsou dva studenti. Maximální počet studentů v klubu není omezen. 25 aktivních studentů klubu může získat zdarma členství v AFCEA International, po celou dobu jejich členství v klubu. O této možnosti definitivně rozhoduje AFCEA International na základě návrhu prezidenta České pobočky AFCEA.

Každý klub musí mít svého poradce (patrona) z řad profesorského sboru fakulty, při níž je klub založen. Tato osoba získá čestné členství v AFCEA International po dobu výkonu funkce poradce klubu. Každý klub musí mít prezidenta klubu a může mít až dva vice-prezidenty klubu a sekretáře klubu. Tyto funkce mohou zastávat členové klubu z řad studentů nebo asistentů.

 • Každý klub musí mít svého poradce (patrona) z řad profesorského sboru fakulty, při níž je klub založen. Tato osoba získá čestné členství v AFCEA International po dobu výkonu funkce poradce klubu.
 • Každý klub musí mít prezidenta klubu a může mít až dva vice-prezidenty klubu a sekretáře klubu. Tyto funkce mohou zastávat členové klubu z řad studentů nebo asistentů.
 • Každý člen klubu musí vyplnit přihlášku AFCEA (viz. Příloha 1). Při založení klubu (pouze) musí každý zakládající člen klubu uvést své údaje a podepsat se na zakládající listině klubu (viz. Příloha 2)
 • Všechny české kluby mají v Radě ředitelů České pobočky AFCEA koordinátora. Koordinátorem je programový vice-prezident České pobočky AFCEA.
 • Každý registrovaný člen klubu obdrží každý měsíc časopis SIGNAL (odesláno z AFCEA International) a má nárok na slevy na účastnických poplatcích jako každý jiný řádný člen AFCEA.
 • Studentské kluby se mohou ucházet o granty AFCEA International a České pobočky AFCEA podle pravidel AFCEA International a České pobočky AFCEA
 • Prezident a patron studentského klubu zajišťují, aby se členové klubu sešli zpravidla minimálně 4x ročně ke společnému jednání.
 • Koordinátor společně s patronem a prezidentem studentského klubu zajišťuje, aby se členové klubu sešli se zástupci vedení České pobočky AFCEA alespoň jedenkrát ročně ke společnému jednání.
 • Prezident studentského klubu ve spolupráci s patronem předkládá 1x ročně prostřednictvím koordinátora zprávu o činnosti studentského klubu Radě České pobočky AFCEA, a to každý rok nejpozději do 31. prosince daného roku.
 • Prezident studentského klubu ve spolupráci s patronem a koordinátorem zajišťuje výkon podmínek pro distribuci grantů AFCEA International a České pobočky AFCEA v souladu s podmínkami pro daný grant a informuje o této skutečnosti Radu České pobočky AFCEA.

 

Podmínky členství v klubu

 • Minimální věk 18 let
 • Student vysoké školy nebo asistent na vysoké škole nebo člen profesorského sboru vysoké školy ve městě kde funguje daný studentský klub
 • Souhlas se stanovami AFCEA International a České pobočky AFCEA
 • Vyplnění přihlášky studenta (v případě zakládajícího člena studentského klubu, podpis na zakládající listině s osobními údaji)

Postup založení nového klubu

 • Najít poradce (patrona) pro klub na fakultě
 • Vytvořit program studentského klubu (odpovědný: patron, kontroluje: koordinátor).
 • Zorganizovat skupinu studentů (minimálně 2 studenti)
 • Zvolit si vedení klubu (prezident, viceprezidenti, sekretář)
 • Vyplnit přihlášku – zakládací listinu klubu (příloha č. 2)
 • Vyplnit přihlášky za každého člena klubu (příloha č. 1)
 • Předat veškeré dokumenty Radě České pobočky AFCEA prostřednictvím koordinátora
 • Rada České pobočky schválí založení klubu a předá dokumenty ke schválení AFCEA International
 • Po schválení klubu ze strany AFCEA International je klub založen

Postup při přijmutí nového člena studentského klubu

 • Zájemce o členství v klubu vyplní přihlášku (příloha č. 2) a předá ji prezidentovi klubu.
 • Splní-li zájemce veškeré podmínky studentského klubu (viz. Výše), předá prezident studentského klubu přihlášku AFCEA International prostřednictvím koordinátora a vice-prezidenta pro členské záležitosti České pobočky AFCEA

Postup při vyřazení člena studentského klubu

 • Prezident studentského klubu oznámí tuto skutečnost prostřednictvím koordinátora vice-prezidentovi pro členské záležitosti České pobočky AFCEA, který zajistí vyřazení člena ze studentského klubu u AFCEA International
  Postup při přeřazení člena studentského klubu do pobočky AFCEA